Beste van beide werelden


Voorstel 3 (van de concept agenda ALV NVB 10-12-2008, punt 4: Bestuursaangelegenheden):

 

Beste van beide werelden

De NVB2.0 groep  is , zoals aangekondigd, in overleg getreden met de beoogde voorzitter en is blij met de constructieve houding van het zittende Verenigingsbestuur (VB).

Hierna is de volgende aanzet is gegeven:

Het voorstel van het VB is om te voorzien in de vacatures in het Verenigingsbestuur en om een nieuwe voorzitter te benoemen. De door de ALV eerder gegeven extra termijn van de huidige voorzitter, Bas Savenije, en van de Penningmeester, Nick Vos, zijn verlopen, dus treden zij af. Vanwege de niet transparante organisatorische en financiële situatie van de Vereniging krijgen deze twee bestuursleden voorlopig geen formele decharge verleend.

 

Daarnaast zal een Raad van Advies (RvA) worden ingesteld die zich, in samenspraak met leden, afdelingen en VB, zal toeleggen op

(a) in kaart brengen huidige status quo van de Vereniging,

(b) uitwerken stellingen NVB 2.0 tot een nieuw beleidsplan en

(c) een plan van aanpak voor het eerstkomende jaar.

 

Terugkoppeling zal plaatsvinden door middel van tussentijdse rapportages in de NVB-nieuwsbrief en Ledenkrant tijdens het proces, en op een te plannen ALV in juni 2009 (6 maanden na de ALV van 10-12-2008). De ALV kan zich daar over de bevindingen, plannen en consequenties uitspreken.

 

Het nieuwe VB heeft een zittingstermijn conform de statuten. In het eerste jaar zal een voorstel worden ontwikkeld voor opvolging dat aan de ALV zal worden voorgelegd.

 

De procedurele consequenties van het voorstel van het VB zijn dat per direct:

- de ALV een aantal nieuwe bestuursleden benoemt conform de onderstaande voordrachten:

 

(1) Het VB stelt voor om mw. Dorine Korsten te benoemen als lid van het Verenigingsbestuur.

Toelichting: Dorine Korsten is voorgedragen door de gezamenlijke afdelingen HB,WB en LWSVO (cluster 2) en heeft, vooruitlopend op de formalisering door de ALV, op 03-07-2008 al zitting genomen in het VB; zij is Marjolein Nieboer opgevolgd.

 

(2) Het VB stelt voor om mw. Emke Clifford Kocq van Breugel te benoemen als lid van het Verenigingsbestuur.

Toelichting: mw. Emke Clifford Kocq van Breugel  is voorgedragen door de gezamenlijke afdelingen BMI, JI en SB (cluster4).

 

(3) Prissma weer zijn clusterzetel bezet in de persoon van Margo Blikman.

 

(4) Het VB stelt voor om dhr. Peter Evers en dhr. Bart van der Meij te benoemen als lid van het Verenigingsbestuur op openstaande kwaliteitszetels.

Toelichting: dhr Peter Evers en dhr. Bart van der Meij zijn voorgedragen door de leden die zich hebben verenigd in NVB 2.0.

 

(5) de ALV een nieuwe voorzitter, zijnde dhr. Jacques Malschaert, benoemt;

 

- de ALV een Raad van Advies (RvA) benoemt, die zich zal toeleggen op

(a) in kaart brengen huidige status quo van de Vereniging,

(b) uitwerken stellingen NVB 2.0 tot een nieuw beleidsplan en

(c) een plan van aanpak voor eerste jaar;

de RvA bestaat uit Marianne Ellens, Peter de Jong, Erwin la Roi en Lourense Das. De RvA zal 6 maanden na benoeming aftreden en verslag doen van haar bevindingen en voorstellen op de ALV. De RvA brengt haar voorstellen uit aan het VB van de Vereniging. De voorstellen zijn bindend;

 

- het Verenigingsbestuur uit zijn midden een Penningmeester aanwijst.

 

Ter vergadering zal het VB het voorstel ‘Beste van beide werelden’ verder toelichten, evenals desgevraagd de onderstaande procedurele analyse.