| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Peter Evers 13 years, 7 months ago

Welkom bij de NVB wiki.

Deze wiki is opgezet om de discussie over veranderingen binnen de NVB te ondersteunen.


Inhoudsopgave (zie Sidebar) 


 

Verbinden op Inhoud: een nieuwe NVB

Door een aantal leden van de NVB zijn stellingen aangaande een nieuwe koers voor de NVB gemaakt.

 

De NVB 2.0 groep bestaat uit de volgende personen:

Bart van der Meij, Peter Evers, Peter de Jong, Hans de Man, Margo Blikman, Lourense Das, Tineke IJtsma, Kees Westerkamp, Lilian van der Lugt, Martijn de Breet, Daphne Depassé, Geert op de Laak, Mirjam Brugts, Inneke van Bunnik, Marga van Dongen.

 

Zij hebben het bijgaande document t.b.v. de NVB ALV d.d. 10-12-2008 opgesteld.

 

Nieuws:

Datum Bericht
19 december 2008 Nieuw NVB-bestuur vergadert voor de eerste keer op maandag 22 december aanstaande.
19 december 2008 Extra nieuwsbrief LWSVO dec 2008
"Domme pech of slecht bestuur? De NVB gaat verder met een nieuw bestuur, verslag van een ALV."
17 december 2008

Bericht op de NVB-site: Het bureau van de NVB verhuist volgende week naar Amersfoort. In verband daarmee zijn ze in de periode van 22 december tot 5 januari gesloten en ook niet telefonisch of per email bereikbaar.
 
Nieuwe adresgegevens zijn:
Bezoekadres: Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort. Postadres: Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort
Telefoon: 033-4546 653. Fax: 033-4546 666. Email gegevens blijven ongewijzigd.

Noot: de verhuizing is tijdelijk, zie ook het korte verslag van de ALV.

11 december 2008

Van mevrouw Das & De Mediatheek "Er was eens............."

Over de ALV 10-12-2008

11 december 2008 Kort verslag van de ALV d.d. 10-12-2008 (van de NVB2.0 groep)
11 december 2008

IP-Flash "ALV NVB benoemt nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden"

10.12.2008 – Twee opgestapte leden zijn opnieuw benoemd in NVB-bestuur.
Op de Algemene Ledenvergadering van de NVB, die momenteel wordt gehouden in de UB van Utrecht, is Jacques

Malschaert benoemd als nieuwe voorzitter. Hij volgt Bas Savenije op. Er zijn ook drie nieuwe bestuursleden benoemd, te weten Margo Blikman, Bart van der Meij en Peter Evers. Blikman en Van der Meij waren eerder uit het NVB-bestuur getreden. Evers, Blikman en Van der Meij zijn de initiatiefnemers van de zogeheten NVB 2.0 groep. Deze groep wil de NVB vernieuwen.
Er zijn ongeveer 30 leden aanwezig bij de vergadering. Een aantal leden heeft een volmacht afgegeven om te stemmen.

10 december 2008

Vanaf 16.00 de ALV te Utrecht. Getracht wordt om online, net niet realtime, online verslag te doen.

Als je dit volgt en vragen hebt, stel die dan op de ALV bladzijde onder Comments (je moet wel even toegang regelen bij PBwiki, is zo gebeurd. Deze wiki is verder open).

10 december 2008

NEDBIB: LAATSTE OPROEP NVB-ALV VANMIDDAG om 16 uur. Volmacht sturen tot 14.00 uur. BELANGRIJK

9 december 2008

IP FLASH: "NVB-bestuur luistert naar critici" InformatieProfessional

8 december 2008

NVB2.0 groep en het NVB verenigingsbestuur in de persoon van de beoogd voorzitter hebben elkaar kunnen vinden in een werkbare aanpak. Op de NVB-site staat momenteel : "ALV NVB 10 december voorstel voor gewijzigde agenda".

We verwachten dat hiermee een eerste stap is gezet voor een open en transparante toekomst voor de NVB.

 

Wij roepen de leden op om aanwezig te zijn op de ALV van aanstaande woensdag 10 december aanvang 16.00-17.00 uur in de UB te Utrecht.De NVB2.0 groep wil een besluitvaardige ALV waarbij het goed is dat er zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u wel (indirect) meebeslissen, geef ons dan uw volmacht. Bijgaand de tekst voor een dergelijke volmacht met adressen waar die naar toe moet.

Ook op NEDBIB (8-12-2008 15:54)

3 december 2008

Update van de NVB2.0 groep (ook op NEDBIB):

Voorstel 3 (van de concept agenda ALV NVB 10-12-2008, punt 4: Bestuursaangelegenheden):

Beste van beide werelden.
De NVB2.0 groep is, zoals aangekondigd, in overleg getreden met de beoogde voorzitter en is blij met de constructieve houding van het zittende Verenigingsbestuur (VB). Lees verder

28 november 2008

Update NVB2.0 groep (ook op NEDBIB): "NVB2.0 gaat voor vernieuwing en continuiteit door gesprek met voorgestelde voorzitter NVB Jacques Malschaert aan te gaan"
 

De groep NVB2.0* is het gesprek aangegaan met de door het zittende VB voorgestelde voorzitter Jacques Malschaert. Doel van dit overleg is de goede elementen van de twee partijen - vernieuwing, transparantie en opschoning; en continuïteit - te verenigen en op constructieve wijze te komen tot wat de NVB2.0-groep voorstaat: een vernieuwde, innovatieve, inhoudsgerichte, sterke branchevereniging. Dit met inachtneming van een optimale dienstverlening middels een transparante bedrijfsvoering van het bureau en het op orde krijgen van financiële en organisatorische zaken.  Het voorstel van de groep NVB2.0 omvat onder andere de instelling van een adviescommissie met sterk mandaat en vervulling van de twee vrijkomende kwaliteitszetels in het Verenigingsbestuur. De bedoeling is deze structuur voor een half jaar in te richten en af te sluiten met een ALV waarin de resultaten worden teruggekoppeld. Wij houden u op de hoogte.

*deze groep bestaat uit Margo Blikman, Martijn de Breet, Mirjam Brugts, Inneke van Bunnik, Lourense Das, Daphne Depasse , Marga van Dongen, Marianne Ellens, Peter Evers, Tineke IJtsma, Peter de Jong, Geert op de Laak, Lilian van der Lugt, Hans de Man, Erwin la Roi, Bart van der Meij, Kees Westerkamp
27 november 2008 Reactie op persoonlijke titel van Lourense Das op een voordracht genoemd in de aankondiging op de NVB-site “de ALV een aantal nieuwe bestuursleden benoemt conform volgende de onderstaande voordrachten: (1) Het VB stelt voor om Dorine Korsten te benoemen als lid van het Verenigingsbestuur."
26 november 2008

Op NEDBIB:

"Betr.: [NEDBIB-L] NVB discussie forums" door E. Mijnsbergen

26 november 2008

Op NEDBIB:

"NVB discussie forums" door Arno H.P. Reuser

26 november 2008

ALV NVB 10 december. Concept Agenda Algemene Leden Vergadering NVB te houden op 10 december 2008 van 16.00-17.00 uur, in de UB Utrecht, 6e etage. Op de NVB site.

De NVB informatie t.b.v. de ALV Op deze NVB-bladzijde staan:

0801=ALV Stellingen NVB 2.0 (zie ook NEDBIB 25-11-2008)
0802=ALV Concepttekst 20081110 Jaarverslag  2007 NVB
0803=ALV Accountants verklaring 20-6-2008 inzake "Analyse resultaat 2007" NVB
0804=ALV Concept Financieel Verslag 2007 NVB
0805=ALV Opbrengsten en kosten Realisatie t/m 30 september, Herziene begroting 2008, Oorspronkelijke begroting NVB
0805a=ALV Toelichting bij de Herziene Begroting NVB 2008
0806=ALV Concept begroting 2009 NVB
0806a=ALV Toelichting concept begroting 2009 NVB
0807=ALV Contributie prognose 2009 NVB

25 november 2008

Op NEDBIB:

"NVB 2.0: Interim of Verantwoordelijkheid" door Evert Jagerman

25 november 2008

Op NEDBIB:

"1 NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december Aanwezig zijn of stemmen per VOLMACHT 2 oproep NVB-SB" door JdM Documentaire Informatie namens NVB 2.0

25 november 2008

Op NEDBIB:

"Re: NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december" door Freek Zeegers HeiligeAntonius.NL

25 november 2008

Op NEDBIB:

"Re: NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december" door Wouter Gerritsma WoW!ter

25 november 2008

Op NEDBIB:

"Instelling interim-bestuur t.b.v. NVB ALV 10 december 2008" door JdM Documentaire Informatie namens NVB 2.0

24 november 2008

Ach en wee bij de NVB

Posting van Freek Zegers op weblog HeiligeAntonius.NL - Beschermheilige voor verloren voorwerpen

24 november 2008

Op NEDBIB:

Reactie Erwin la Roi op de post van Arno Reuser d.d. 23-11-2008

24 november 2008

Dat gerommel binnen de NVB

Post op WoW!ter's blog, waarbij ook twee relevante commentaren over de administratieve puinhoop bij het NVB bureau

21 november 2008

via mail

Nieuwsbericht van de NVB

ALV NVB verplaatst en Oproeping voor kandidaten bestuursfuncties
In een overleg van het Verenigingsbestuur en de Afdelingsbesturen op 18 november jl. is afgesproken dat het Verenigingsbestuur de aangekondigde ALV (voor 24 november a.s.) zal laten vervallen en tevens een nieuwe ALV zal convoceren voor woensdag 10 december 2008, te houden te Utrecht vanaf 17.00 uur. U ontvangt binnenkort nader bericht en de betreffende agenda en vergaderstukken zullen spoedig beschikbaar gesteld worden.
Er zijn op dit moment een aantal vacatures in het Verenigingsbestuur van de NVB.
Het betreft de zetel voor cluster 1 (voorheen bezet door Margo Blikman) en de zetel voor cluster 4 (voorheen bezet door Ger Bijster, nu tijdelijk bezet door Jan Verhoeven). De voordrachten voor deze vacatures  dienen te gebeuren, hetzij door 10 NVB-leden, hetzij door de betreffende afdelingsbesturen (de facto door de betreffende clusters).
Verder is er één van de zogenaamde kwaliteitszetels vacant (voorheen bezet door Bart van der Meij); voordracht hiervoor dient te gebeuren door hetzij 10 NVB-leden hetzij het Verenigingsbestuur. De ALV benoemt de bestuursleden op basis van de voordrachten.
De Voorzitter NVB wordt door de ALV in functie benoemd. Wij roepen hierbij tevens op om kandidaten voor de functie van Voorzitter NVB. NB. De functies van Penningmeester en Secretaris worden statutair door de leden van het Verenigingsbestuur onderling verdeeld. Maar wij vernemen toch ook graag of een aspirant-bestuurlid zich voor de functie van Penningmeester beschikbaar wil stellen.    
Wij roepen hierbij op om kandidaten voor deze functies aan te melden bij dhr. Johan F. Steenbakkers (steenbakkers@nvbonline.nl). Graag aanmelden vóór 26 november a.s. opdat de namen in de oproeping voor de ALV bekend gemaakt kunnen worden. Bij het ontbreken van (tijdige) voordrachten is de ALV  vrij in haar keus om bestuursleden te kiezen.

20 november 2008

N.a.v. IP artikel het volgende geplaatst
De reden van het aftreden van Margo en Bart lag in het gebrek aan communicatie, vragen aan het dagelijks bestuur werden niet of veel te laat beantwoord. Als je dan wel vraagt om acties op je te nemen kan ik mij heel goed voorstellen dat je daar geen behoefte aan hebt. Eerst antwoord en dan praten we verder, luidt een bekend devies. Verder waren de statutair aftredende bestuursleden al heel lang op de hoogte van dat einde en als je iets klaar wil hebben moet je daar naar toe werken. Zowel in de website als de administrative vernieuwing zijn te weinig testpunten ingebouwd, waardoor dit bestuur nu met de gebakkenen peren zit. Het vragen om een verlengd mandaat lijkt me dan ook niet relevant.

 

Vervolgens op de reactie:
Ik wil me niet inhoudelijk in deze discussie mengen, maar enig begrip voor de argumenten van het huidige bestuur en waardering voor hun inzet lijkt mij ook op zijn plaats.

Geantwoord:

je hebt gelijk, maar het is als met een potje dat te lang op het vuur staat. daar verdampt de inhoud uit en op een gegeven ogenblik is het leeg.

20 november 2008

Nieuwsartikel in de InformatieProfessional "NVB-bestuur wil geen interimbestuur – Voorzitter van de NVB wil lopende projecten voltooien en een goed fundament vormen."

 

19 november 2008 Blog Kees Westerkamp "Het rommelt binnen de NVB"
12 november 2008

Verkorte tekst van NEDBIB d.d. 11-11-2008

NVB ALV 24/11 (excuses voor crossposting, tekst verkort: meer op NedBib)

11 november 2008 Discussie op Bibliotheek 2.0:

NVB ALV 24/11?

1 november 2008

Discussie op LinkedIn

Wat betekent de NVB voor jou?

 

Comments (11)

Jurgen Egges said

at 12:00 pm on Nov 19, 2008

Gezien de oorverdovende stilte van de NVB-kant in de afgelopen periode zou ik eigenlijk maar 1 ding willen toevoegen: opschudden die boel. Het informatie- en kennisvak leeft als nooit tevoren, mede dankzij de onstuimige groeiende social media tools en dit is een momentum waarmee je met name nieuwe aanwas (onder studenten etc.) kan bevorderen. Het feit dat deze wiki in het leven is geroepen en ook NING Mediatheek (zie opmerking van Lourense Das) de discussie voert, geeft te meer aan dat de NVB en de beroepsgroep verandering nodig heeft. Om te parafraseren: ja, dat kunnen we! Mijn steun hebben jullie.

zbdigitaal said

at 1:42 pm on Nov 19, 2008

De stellingen zijn helder. Goed om te handhaven. Misschien is het ook goed om de missie van de NVB ook duidelijk op de site te zetten. Ik lees dat ik voordelen krijg bij het abonnement op IK etc maar niet wat de NVB voor mij kan betekenen. Als ik klik op lid worden/meer informatie wordt dat me ook niet meteen duidelijk.

Genoveva said

at 11:07 am on Nov 20, 2008

Wat er bij de NVB speelt weet ik niet, ik ben al jaren geen lid meer omdat het voor mij geen toegevoegde waarde heeft.
Als ik de stellingen zo lees, dan vind ik de uitgangspunten heel goed. Die zouden in essentie voor elke vereniging moeten gelden.
Een vereniging is natuurlijk voor de leden, maar bij de NVB zou het best kunnen zijn dat een sterk gewijzigde koers tot meer leden leidt. Ooit was ik lid van CIS en kreeg een tijdschrift Aspecten. Dat sloot aardig aan bij mijn dagelijkse werk. CIS ging op in de NVB, het tijdschrift verdween en het lidmaatschap was voor mij niet meer de moeite waard. Jammer, want juist informatie op maat/business intelligence (concurrentieprofielen, analyses, de vroegere "literatuurrapporten") is voor mij erg interessant en daar zie ik maar weinig over. Een tijdschrift/(e-mail) nieuwsbrief met aandacht voor dit aspect van ons vak (een combinatie van praktijkverhalen en achtergronden bij zowel profit als non profit organisaties) zou bij mij in goede aarde vallen.

Kees Westerkamp said

at 12:22 pm on Nov 20, 2008

Vrienden, ik begrijp dat de NVB officieel heeft gereageerd op de ontwikkelingen en dat ze niet zitten te wachten op een interimbestuur. Ze willen zelf de klus afmaken. Wie heeft het volledige bericht hiervan? Groet Kees

Ronald Bastiaans said

at 1:34 pm on Nov 20, 2008

Savenije is niet van plan om af te treden op de ALV. Hij wil ook niet dat er een interim-bestuur komt. "Ik denk dat het goed is dat de penningmeester, secretaris en ik een aantal lopende projecten kunnen voltooien waarmee er weer een goed fundament voor de organisatie is. Dat kost nog enkele maanden. Ik heb me daarom herkiesbaar gesteld voor maximaal een jaar. Ik vind het niet verstandig om in de gegeven situatie een interim-bestuur te formeren. Er ligt veel werk dat gedaan moet worden en als een interim-bestuur goed en wel is warmgedraaid, komt er weer een ander bestuur. Ik zou het verstandiger vinden als er op 10 december behalve een herbenoeming van de zittende bestuursleden een nieuwe voorzitter (en penningmeester) worden gekozen die zich in kunnen werken in de periode dat wij onze klus afmaken, zodat ze medio 2009 kunnen beginnen op de wijze waarop in normale omstandigheden een bestuur zou moeten werken. De continuiteit van de vereniging is hierbij gebaat."

Uit: www.informatieprofessional.nl, 20 november 2008.

Getuige de terugval van de instroom van studenten aan de opleidingsinstituten, de visitatierapporten en een verregaande versnippering van het werkaanbod, kan ik het helaas niet eens zijn met de heer Savenije. Dat het huidige bestuur - of wat er van over gebleven is - zich herverkiesbaar wil stellen, strookt niet met het vertrouwen dat je van een zittend bestuur zou mogen verwachten. Overigens mag je van een vereniging / brancheorganisatie verwachten dat zij meedenken over de uitdagingen van de 21ste eeuw in het informatielandschap en dat ook daadwerkelijk propageert.

Ingrid Heuts said

at 10:12 am on Nov 21, 2008

Ik ben niet zo'n "schrijvert", wil me echter wel aansluiten bij "Verbinden op inhoud". Een beroepsvereniging is voor elke professie een must. Als wij ons duidelijk willen profileren denk ik dat we een goed werkende NVB nodig hebben.
Hoe goed alle werkgroepen/onderafdelingen hun werk ook doen, een koepel is mijns inziens noodzakelijk!!!!
Dus: hierbij mijn steun!

Arno H.P. Reuser said

at 2:59 pm on Nov 21, 2008

Zo weinig commentaar terwijl het initiatief al een week oud is? Heeft dit wel enig draagvlak in Nederland Informatieland? Er moeten duizenden informatiewerkers zijn in NL, zijn die wel geinteresseerd?

Peter Delsman said

at 4:01 pm on Nov 21, 2008

Er zijn vele niet 'zo'n schrijverts' in Informatieland. En het valt ook niet mee om als simpele buitenstaander de interne bestuursstrubbelingen van de NVB te kunnen volgen., laat staan van zinvol inhoudelijk commentaar voorzien. Velen zullen misschien denken 'Ik ben het in grote lijnen wel eens met die stellingen, heb geen betere alternatieven, dus waarom reageren?' Misschien moet de NVB eens naar de mensen toe i.p.v. een centrale ledenvergadering en zo actief de opninies vergaren? Yes, they can!!

Guus said

at 4:39 pm on Nov 21, 2008

Ikzelf ben al jaren geen lid meer van de NVB, omdat ik mij in het verleden heb georiënteerd op een ander beroep. Ik heb daarna nooit meer overwogen om nog lid te worden. Het is ook niet makkelijk om een afgewogen oordeel te geven als buitenstaander. Dat ga ik dan ook niet doen. Wel vind ik het belangrijk dat de NVB een volwaardige beroepsorganisatie is voor bibliothecarissen, informatiewerkers of wat dies meer zij.

Soms heb ik het gevoel alsof er in bibliotheekland een scheiding aan het ontstaan is tussen "1.0-ers" en "2.0-ers". Als dat zo is, hoop ik dat het ledenbestand van de NVB een redelijke afspiegeling is van beide stromingen. Als dat weer zo is, dan zal het bestuur beide stromingen moeten vertegenwoordigen. Is het ledenbestand geen afspiegeling van beide stromingen, dan zou misschien overwogen moeten worden om meer mensen van de ene of de andere stroming aan boord te halen.

Ik weet niet of het klopt, maar uit de acties van de laatste dagen, krijg ik het gevoel dat het aandeel "2.0-ers" zich te weinig verbonden voelt met de vereniging. Zo'n signaal moet een bestuur echt op gaan pakken.

Arno H.P. Reuser said

at 10:35 pm on Nov 23, 2008

Ik heb op NEDBIB-L discussielijst een uitgebreid commentaar op de stellingen gepost. Het commentaar op deze WIKI is beperkt tot 2000 tekens en dat is te weinig voor zo'n belangrijke zaak. Zie post Reuser dd. 23nov08.

Ronald Bastiaans said

at 12:20 pm on Nov 28, 2008

Collega's, is het ook niet zinvol om voor de buitengewone ALV van de NVB (2.0) op 10 december 2008 een actiepuntenlijst samen te stellen? In ieder geval een overzicht van zaken die op de rol staan en die binnen dat half jaar gerealiseerd kunnen worden?

You don't have permission to comment on this page.