FrontPage


Welkom bij de NVB wiki.

Deze wiki is opgezet om de discussie over veranderingen binnen de NVB te ondersteunen.


Inhoudsopgave (zie Sidebar) 


 

Verbinden op Inhoud: een nieuwe NVB

Door een aantal leden van de NVB zijn stellingen aangaande een nieuwe koers voor de NVB gemaakt.

 

De NVB 2.0 groep bestaat uit de volgende personen:

Bart van der Meij, Peter Evers, Peter de Jong, Hans de Man, Margo Blikman, Lourense Das, Tineke IJtsma, Kees Westerkamp, Lilian van der Lugt, Martijn de Breet, Daphne Depassé, Geert op de Laak, Mirjam Brugts, Inneke van Bunnik, Marga van Dongen.

 

Zij hebben het bijgaande document t.b.v. de NVB ALV d.d. 10-12-2008 opgesteld.

 

Nieuws:

Datum Bericht
19 december 2008 Nieuw NVB-bestuur vergadert voor de eerste keer op maandag 22 december aanstaande.
19 december 2008 Extra nieuwsbrief LWSVO dec 2008
"Domme pech of slecht bestuur? De NVB gaat verder met een nieuw bestuur, verslag van een ALV."
17 december 2008

Bericht op de NVB-site: Het bureau van de NVB verhuist volgende week naar Amersfoort. In verband daarmee zijn ze in de periode van 22 december tot 5 januari gesloten en ook niet telefonisch of per email bereikbaar.
 
Nieuwe adresgegevens zijn:
Bezoekadres: Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort. Postadres: Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort
Telefoon: 033-4546 653. Fax: 033-4546 666. Email gegevens blijven ongewijzigd.

Noot: de verhuizing is tijdelijk, zie ook het korte verslag van de ALV.

11 december 2008

Van mevrouw Das & De Mediatheek "Er was eens............."

Over de ALV 10-12-2008

11 december 2008 Kort verslag van de ALV d.d. 10-12-2008 (van de NVB2.0 groep)
11 december 2008

IP-Flash "ALV NVB benoemt nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden"

10.12.2008 – Twee opgestapte leden zijn opnieuw benoemd in NVB-bestuur.
Op de Algemene Ledenvergadering van de NVB, die momenteel wordt gehouden in de UB van Utrecht, is Jacques

Malschaert benoemd als nieuwe voorzitter. Hij volgt Bas Savenije op. Er zijn ook drie nieuwe bestuursleden benoemd, te weten Margo Blikman, Bart van der Meij en Peter Evers. Blikman en Van der Meij waren eerder uit het NVB-bestuur getreden. Evers, Blikman en Van der Meij zijn de initiatiefnemers van de zogeheten NVB 2.0 groep. Deze groep wil de NVB vernieuwen.
Er zijn ongeveer 30 leden aanwezig bij de vergadering. Een aantal leden heeft een volmacht afgegeven om te stemmen.

10 december 2008

Vanaf 16.00 de ALV te Utrecht. Getracht wordt om online, net niet realtime, online verslag te doen.

Als je dit volgt en vragen hebt, stel die dan op de ALV bladzijde onder Comments (je moet wel even toegang regelen bij PBwiki, is zo gebeurd. Deze wiki is verder open).

10 december 2008

NEDBIB: LAATSTE OPROEP NVB-ALV VANMIDDAG om 16 uur. Volmacht sturen tot 14.00 uur. BELANGRIJK

9 december 2008

IP FLASH: "NVB-bestuur luistert naar critici" InformatieProfessional

8 december 2008

NVB2.0 groep en het NVB verenigingsbestuur in de persoon van de beoogd voorzitter hebben elkaar kunnen vinden in een werkbare aanpak. Op de NVB-site staat momenteel : "ALV NVB 10 december voorstel voor gewijzigde agenda".

We verwachten dat hiermee een eerste stap is gezet voor een open en transparante toekomst voor de NVB.

 

Wij roepen de leden op om aanwezig te zijn op de ALV van aanstaande woensdag 10 december aanvang 16.00-17.00 uur in de UB te Utrecht.De NVB2.0 groep wil een besluitvaardige ALV waarbij het goed is dat er zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u wel (indirect) meebeslissen, geef ons dan uw volmacht. Bijgaand de tekst voor een dergelijke volmacht met adressen waar die naar toe moet.

Ook op NEDBIB (8-12-2008 15:54)

3 december 2008

Update van de NVB2.0 groep (ook op NEDBIB):

Voorstel 3 (van de concept agenda ALV NVB 10-12-2008, punt 4: Bestuursaangelegenheden):

Beste van beide werelden.
De NVB2.0 groep is, zoals aangekondigd, in overleg getreden met de beoogde voorzitter en is blij met de constructieve houding van het zittende Verenigingsbestuur (VB). Lees verder

28 november 2008

Update NVB2.0 groep (ook op NEDBIB): "NVB2.0 gaat voor vernieuwing en continuiteit door gesprek met voorgestelde voorzitter NVB Jacques Malschaert aan te gaan"
 

De groep NVB2.0* is het gesprek aangegaan met de door het zittende VB voorgestelde voorzitter Jacques Malschaert. Doel van dit overleg is de goede elementen van de twee partijen - vernieuwing, transparantie en opschoning; en continuïteit - te verenigen en op constructieve wijze te komen tot wat de NVB2.0-groep voorstaat: een vernieuwde, innovatieve, inhoudsgerichte, sterke branchevereniging. Dit met inachtneming van een optimale dienstverlening middels een transparante bedrijfsvoering van het bureau en het op orde krijgen van financiële en organisatorische zaken.  Het voorstel van de groep NVB2.0 omvat onder andere de instelling van een adviescommissie met sterk mandaat en vervulling van de twee vrijkomende kwaliteitszetels in het Verenigingsbestuur. De bedoeling is deze structuur voor een half jaar in te richten en af te sluiten met een ALV waarin de resultaten worden teruggekoppeld. Wij houden u op de hoogte.

*deze groep bestaat uit Margo Blikman, Martijn de Breet, Mirjam Brugts, Inneke van Bunnik, Lourense Das, Daphne Depasse , Marga van Dongen, Marianne Ellens, Peter Evers, Tineke IJtsma, Peter de Jong, Geert op de Laak, Lilian van der Lugt, Hans de Man, Erwin la Roi, Bart van der Meij, Kees Westerkamp
27 november 2008 Reactie op persoonlijke titel van Lourense Das op een voordracht genoemd in de aankondiging op de NVB-site “de ALV een aantal nieuwe bestuursleden benoemt conform volgende de onderstaande voordrachten: (1) Het VB stelt voor om Dorine Korsten te benoemen als lid van het Verenigingsbestuur."
26 november 2008

Op NEDBIB:

"Betr.: [NEDBIB-L] NVB discussie forums" door E. Mijnsbergen

26 november 2008

Op NEDBIB:

"NVB discussie forums" door Arno H.P. Reuser

26 november 2008

ALV NVB 10 december. Concept Agenda Algemene Leden Vergadering NVB te houden op 10 december 2008 van 16.00-17.00 uur, in de UB Utrecht, 6e etage. Op de NVB site.

De NVB informatie t.b.v. de ALV Op deze NVB-bladzijde staan:

0801=ALV Stellingen NVB 2.0 (zie ook NEDBIB 25-11-2008)
0802=ALV Concepttekst 20081110 Jaarverslag  2007 NVB
0803=ALV Accountants verklaring 20-6-2008 inzake "Analyse resultaat 2007" NVB
0804=ALV Concept Financieel Verslag 2007 NVB
0805=ALV Opbrengsten en kosten Realisatie t/m 30 september, Herziene begroting 2008, Oorspronkelijke begroting NVB
0805a=ALV Toelichting bij de Herziene Begroting NVB 2008
0806=ALV Concept begroting 2009 NVB
0806a=ALV Toelichting concept begroting 2009 NVB
0807=ALV Contributie prognose 2009 NVB

25 november 2008

Op NEDBIB:

"NVB 2.0: Interim of Verantwoordelijkheid" door Evert Jagerman

25 november 2008

Op NEDBIB:

"1 NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december Aanwezig zijn of stemmen per VOLMACHT 2 oproep NVB-SB" door JdM Documentaire Informatie namens NVB 2.0

25 november 2008

Op NEDBIB:

"Re: NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december" door Freek Zeegers HeiligeAntonius.NL

25 november 2008

Op NEDBIB:

"Re: NVB 2.0 of 1.0: Belangrijk! ALV 10 december" door Wouter Gerritsma WoW!ter

25 november 2008

Op NEDBIB:

"Instelling interim-bestuur t.b.v. NVB ALV 10 december 2008" door JdM Documentaire Informatie namens NVB 2.0

24 november 2008

Ach en wee bij de NVB

Posting van Freek Zegers op weblog HeiligeAntonius.NL - Beschermheilige voor verloren voorwerpen

24 november 2008

Op NEDBIB:

Reactie Erwin la Roi op de post van Arno Reuser d.d. 23-11-2008

24 november 2008

Dat gerommel binnen de NVB

Post op WoW!ter's blog, waarbij ook twee relevante commentaren over de administratieve puinhoop bij het NVB bureau

21 november 2008

via mail

Nieuwsbericht van de NVB

ALV NVB verplaatst en Oproeping voor kandidaten bestuursfuncties
In een overleg van het Verenigingsbestuur en de Afdelingsbesturen op 18 november jl. is afgesproken dat het Verenigingsbestuur de aangekondigde ALV (voor 24 november a.s.) zal laten vervallen en tevens een nieuwe ALV zal convoceren voor woensdag 10 december 2008, te houden te Utrecht vanaf 17.00 uur. U ontvangt binnenkort nader bericht en de betreffende agenda en vergaderstukken zullen spoedig beschikbaar gesteld worden.
Er zijn op dit moment een aantal vacatures in het Verenigingsbestuur van de NVB.
Het betreft de zetel voor cluster 1 (voorheen bezet door Margo Blikman) en de zetel voor cluster 4 (voorheen bezet door Ger Bijster, nu tijdelijk bezet door Jan Verhoeven). De voordrachten voor deze vacatures  dienen te gebeuren, hetzij door 10 NVB-leden, hetzij door de betreffende afdelingsbesturen (de facto door de betreffende clusters).
Verder is er één van de zogenaamde kwaliteitszetels vacant (voorheen bezet door Bart van der Meij); voordracht hiervoor dient te gebeuren door hetzij 10 NVB-leden hetzij het Verenigingsbestuur. De ALV benoemt de bestuursleden op basis van de voordrachten.
De Voorzitter NVB wordt door de ALV in functie benoemd. Wij roepen hierbij tevens op om kandidaten voor de functie van Voorzitter NVB. NB. De functies van Penningmeester en Secretaris worden statutair door de leden van het Verenigingsbestuur onderling verdeeld. Maar wij vernemen toch ook graag of een aspirant-bestuurlid zich voor de functie van Penningmeester beschikbaar wil stellen.    
Wij roepen hierbij op om kandidaten voor deze functies aan te melden bij dhr. Johan F. Steenbakkers (steenbakkers@nvbonline.nl). Graag aanmelden vóór 26 november a.s. opdat de namen in de oproeping voor de ALV bekend gemaakt kunnen worden. Bij het ontbreken van (tijdige) voordrachten is de ALV  vrij in haar keus om bestuursleden te kiezen.

20 november 2008

N.a.v. IP artikel het volgende geplaatst
De reden van het aftreden van Margo en Bart lag in het gebrek aan communicatie, vragen aan het dagelijks bestuur werden niet of veel te laat beantwoord. Als je dan wel vraagt om acties op je te nemen kan ik mij heel goed voorstellen dat je daar geen behoefte aan hebt. Eerst antwoord en dan praten we verder, luidt een bekend devies. Verder waren de statutair aftredende bestuursleden al heel lang op de hoogte van dat einde en als je iets klaar wil hebben moet je daar naar toe werken. Zowel in de website als de administrative vernieuwing zijn te weinig testpunten ingebouwd, waardoor dit bestuur nu met de gebakkenen peren zit. Het vragen om een verlengd mandaat lijkt me dan ook niet relevant.

 

Vervolgens op de reactie:
Ik wil me niet inhoudelijk in deze discussie mengen, maar enig begrip voor de argumenten van het huidige bestuur en waardering voor hun inzet lijkt mij ook op zijn plaats.

Geantwoord:

je hebt gelijk, maar het is als met een potje dat te lang op het vuur staat. daar verdampt de inhoud uit en op een gegeven ogenblik is het leeg.

20 november 2008

Nieuwsartikel in de InformatieProfessional "NVB-bestuur wil geen interimbestuur – Voorzitter van de NVB wil lopende projecten voltooien en een goed fundament vormen."

 

19 november 2008 Blog Kees Westerkamp "Het rommelt binnen de NVB"
12 november 2008

Verkorte tekst van NEDBIB d.d. 11-11-2008

NVB ALV 24/11 (excuses voor crossposting, tekst verkort: meer op NedBib)

11 november 2008 Discussie op Bibliotheek 2.0:

NVB ALV 24/11?

1 november 2008

Discussie op LinkedIn

Wat betekent de NVB voor jou?