| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

NVB ALV 10 december 2008

Page history last edited by Peter Evers 11 years, 9 months ago

Deze bladzijde is bedoeld om de informatie rondom de NVB ALV 10-12-2008 weer te geven.

Op de NVB site staat het ALV 10 december voorstel voor gewijzigde agenda en de bijbehorende stukken (voor een uitleg wat wat is, zie deze bladzijde). Vandaag 11/12 is er geen link naar de stukken van de ALV, wordt aan gewerkt.

We willen graag alle geinteresseerden van harte bedanken voor hun belangstelling! Velen hebben machtigingen gegeven en hebben regelmatig gemaild naar deelnemers van de groep. We hopen van harte dat deze betrokkenheid blijvend is.

De ALV moest even bezinken, vandaar wat laat een kort verslag. De IP-Flash heeft al bericht over de resultaten.

 

Er is getracht om direct op de wiki verslag te doen, maar helaas. De muren van de UB Utrecht waren te dik. Via sms en Twitter is wel online het een en ander gecommuniceerd. Uit de teksten die op Twitter zijn geplaatst, hieronder een kort verslag van deze roerige ALV.

 

Er waren circa 30 mensen aanwezig. Verschillende niet-aanwezige leden hadden een machtiging gegeven om te stemmen, de LWSVO had zelfs 100 volmachten! Veel leden uitten hun ongenoegen over de wijze waarop het bestuur van de NVB het afgelopen jaar heeft geopereerd. De situatie waarin de NVB momenteel verkeert, is namelijk zeer zorgelijk, niet het minst de financiële situatie.

 

De voorzitter deelde bij het begin van de vergadering een notitie uit “Verantwoording van het VB van de NVB m.b.t. de herstructurering van het NVB-bureau December 2008” . Over de inhoud van deze notitie werden diverse  kritische vragen gesteld. Met name de opmerking in dat document : “….zijn de organisatie en de administratieve organisatie nu voor het grootste deel op orde” riep bij herhaling de vraag op “hoe groot dat “grootste deel” nou écht is?”

 

Foto Essentials. De foto's van Erik Bouwer van Essentials komen in de NVB-krant (deze zal voor de kerst worden gepubliceerd).

 

Vervolgens werd het punt van de voorgenomen verhuizing van het NVB-bureau naar een tijdelijke locatie in Amersfoort-Schothorst aan de orde gesteld, dat kwam voor de meesten namelijk als een grote verrassing. Daarover werden veel vragen gesteld. De secretaris gaf aan dat aan de hoofden van de afdelingen regelmatig is aangegeven dat het bureau per 1-4-2008 weg moet uit het huidige pand. Aangezien er sprake is van onderhuur, is het bureau afhankelijk van de hoofdhuurder. De hoofdhuurder vertrekt al per 1-1-2009, waardoor het NVB-bureau nu ook, eerder dan gepland, weg moet (netwerk enz.). Er is door het bestuur en het secretariaat gezocht naar een goede definitieve oplossing, waarbij ook geprobeerd is onderdak te vinden bij de KB of de VOB in Den Haag. Maar er is niets gevonden binnen het budget. Er is nu gekozen voor een tijdelijke locatie in Amersfoort-Schothorst

Deze toelichting is niet eerder zo gecommuniceerd en er werd gevraagd waarom er geen oproep binnen de ledengroep is gedaan. Met zoveel leden zal er wellicht iemand zijn die een bruikbare en betaalbare locatie kent? Voor die ledenraadpleging is het nu te laat. Maar: als vóór volgende week iemand een denderend idee heeft, meld dit dan vooral bij het huidige bestuur van de NVB!

 

Tijdens de voordracht van de nieuwe bestuursleden werd door een beoogd nieuw bestuurslid gevraagd wat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een bestuurslid is, gegeven de nu beschikbare informatie over de problematische financiële situatie van de NVB. Het antwoord daarop is: een bestuurslid is aansprakelijk voor de periode dat hij/zij in bestuur heeft gezeten.

Er is ook een verzekering om de aansprakelijkheid te dekken.

Als nieuwe bestuursleden van de NVB werden vervolgens benoemd:

  • Margo Blikman
  • Emke Clifford Kocq van Breugel
  • Peter Evers
  • Dorine Korsten
  • Bart van der Meij

     

  • Jacques Malschaert (reeds lid en werd als voorzitter gekozen)

 

Vervolgens werd de oprichting van een commissie besproken. Afgesproken (na een schorsing) is om de oprichting van een dergelijke commissie tijdens de eerste VB-vergadering te bespreken, in de lijn van het compromisvoorstel.                                                                         Foto Essentials.

 

Tijdens het agendapunt m.b.t. de financiën kwamen de volgende zaken naar voren: Het concept-Jaarverslag 2007 wordt nog niet definitief verklaard. Eventuele opmerkingen over het Jaarverslag 2007 kunnen de komende 2 weken nog worden ingediend bij Johan Steenbakker, de secretaris van de NVB. Tijdens de volgende ALV wordt dit verslag definitief verklaard.

Er werden vervolgens veel vragen gesteld over de inhuur van adviesbureau Yacht en de effecten daarvan. Het antwoord daarop was dat het Yacht-geld is gaan zitten in een interim-manager die ook de organisatie en systemen heeft aangepakt.

Het laatste beladen agendapunt was de voorgestelde contributieverhoging. Die zou gaan van Euro 46 naar Euro 55. Deze verhoging was eerder afgesproken in het verlengde van de verhoging het voorafgaande jaar. Gezien de resultaten vond de zaal een dergelijke verhoging niet verantwoord. Niet verhogen zou echter betekenen dat er een gat van Euro 60.000 in de begroting zou worden geslagen. Een compromisvoorstel van Euro 50 als nieuw contributiebedrag voor 2009 haalde het wel.

Dit dankzij de enorme hoeveelheid volmachten van de LVWSO (100). Dankzij de inzet van LVWSO is het gat niet Euro 60.000 maar Euro 30.000.

Nieuwe bestuursleden hebben afgesproken hun best te doen om het gat verder proberen te dichten door ondermeer actievere ledenwerving.

LVWSO was met name geïrriteerd doordat het afgesproken geldbedrag dat zij vanuit de contributieheffing krijgen, voor de derde keer op rij niét was overgemaakt.

De nieuwe voorzitter bedankte de aftredende voorzitter en penningmeester.

 

Hiermee kwam een einde aan een roerige ALV. 

Comments (3)

WoW!ter said

at 5:46 pm on Dec 11, 2008

Dit is toch duidelijker dan ik uit de tweets had vernomen. Je schrijft nog niets over de OCN. Nog niet duidelijk? Bedankt in elk geval voor verslag.

Lourense Das said

at 8:16 pm on Dec 11, 2008

Vanavond een Blog http://melesmeles.edublogs.org/2008/12/11/er-was-eens/ gepost over de ALV van gisteren. Het sprookje is voor het vorige VB in ieder geval voorbij.

Peter Evers said

at 11:51 pm on Dec 11, 2008

WoW!ter de OCN is inderdaad niet geheel duidelijk, maar het resultaat draagt in in ieder geval niet postief bij aan het resultaat.

You don't have permission to comment on this page.