| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Reactie Lourense Das op voordracht Dorine Korsten

Page history last edited by Peter Evers 11 years, 10 months ago

In de uitnodiging van het huidige NVB-bestuur voor de ALV van 10 december a.s. staat o.a. het volgende:

“- de ALV een aantal nieuwe bestuursleden benoemt conform volgende de onderstaande voordrachten:

(1) Het VB stelt voor om Dorine Korsten te benoemen als lid van het Verenigingsbestuur.

Toelichting: Dorine Korsten is voorgedragen door de gezamenlijke afdelingen HB,WB en LWSVO (cluster 2) en heeft, vooruitlopend op de formalisering door de ALV, op 03-07-2008 al zitting genomen in het VB; zij is Marjolein Nieboer opgevolgd.”

 

Voor alle duidelijkheid wil ik hier graag (op persoonlijke titel) het volgende over opmerken: in het clusteroverleg WB-HB-LWSVO is in het voorjaar van 2008 al besloten dat Marjolein Nieboer zal worden opgevolgd door Dorine Korsten. Dit besluit had in de ALV van het voorjaar 2008 (die heeft dus onstatutair niet voor 1 juli 2008 plaatsgevonden) moeten worden bekrachtigd. In het clusteroverleg heeft de LWSVO uitdrukkelijk geïnformeerd naar het functioneren, planning en voortgang van het bestuur aan de vertegenwoordiger van de cluster. Dit n.a.v. eigen constateringen dit er op z’n minst een aantal zaken waren (zowel bestuurlijk als organisatorisch) die niet goed liepen. Op deze uitdrukkelijke vragen zijn door de clustervertegenwoordiger geruststellende woorden gesproken. Het bestuur van de LWSVO is vervolgens akkoord gegaan met de voordracht van Dorine Korsten. Het moge duidelijk zijn dat de ondersteuning door de LWSVO voor deze voordracht niets te maken heeft met de door het huidige NVB-bestuur gedane suggestie dat deze voordracht van belang is en ook wordt ingegeven door het belang van ‘continuïteit in het bestuur’.

Ik heb bezwaren tegen ‘continuïteit’ van dit bestuur, aangezien naar mijn mening overtuigend is aangetoond dat dit bestuur niet in staat is de NVB zodanig te leiden dat de vereniging niet alleen organisatorisch maar ook financieel gezond is en blijft, maar tevens een bruisende en moderne vakvereniging wordt, waarin open wordt gecommuniceerd, en waar de leden als hoogste orgaan worden gerespecteerd en ook gehoord. En met name dat laatste, daaraan heeft het de tijd aan ontbroken. Als persoonlijk lid van de vereniging heb ik dit meerdere malen mogen constateren, zoals ook twee weken geleden waarin ik per email officieel bezwaar aantekende tegen de voorgenomen ALV van 24 november. Mijn mail ging er op 14 november uit en op 17 november ontving ik een automatisch(!) gegenereerd bericht waarin wordt gemeld dat ik ‘met een week een antwoord zal ontvangen’. Curieus dat een automatisch gegenereerd bericht pas na drie dagen binnenkomt en het is inmiddels 27 november en een antwoord op mijn email moet ik nog steeds krijgen. Zo heeft het ook 4 maanden geduurd voordat op mijn verzoek het e-mailadres werd gewijzigd en dan ook nog onvolledig want ik ontvang alle elektronische post van de NVB nu op twee adressen. Dit lijken kleine bezwaren, maar het zijn geen incidenten maar symptomen, zoals inmiddels duidelijk is geworden uit de reacties van velen (o.a. in blogs) die klagen over de slechte dienstverlening van het bureau.

 

In een interview aan IP geeft de voorzitter van de NVB verklaringen voor de huidige problematiek. In deze verklaringen wordt naar mijn ervaring een loopje genomen met de ‘facts en figures’.

 

De directeur werd ziek kort nadat de nieuwe office manager (OM) was aangesteld (dus 1 nieuwe medewerker en niet 2). De tweede nieuwe medewerker kwam pas enige maanden later. Het inwerken van de OM liep inderdaad enige vertraging op (ca. 6 weken), maar is vanaf eind april 2007 ter hand genomen. Bovendien heeft de voorzitter zich persoonlijk bezig gehouden met de begeleiding van de OM en de controle van de voortgang op het bureau. De keuze voor een nieuwe accountant werd gemaakt nadat de directeur ziek is geworden en was een duidelijke keuze van het bestuur.  Eind 2007 heeft op verzoek van de directeur en met goedkeuring van het DB, een onderzoek plaatsgevonden naar effecten van de financiële en organisatorische vernieuwingen op het bureau. Deze rapportage is nooit gecommuniceerd naar de leden. Uiteraard heeft de afwezigheid van de directeur een zware wissel getrokken op de bureaumedewerkers, maar het bestuur heeft er zelf uitdrukkelijk voor gekozen geen gebruik te maken van de (gratis) diensten van een door ondergetekende aangebrachte organisatie van de Kamer van Koophandel. Ook bleek het DB niet ontvankelijk voor de gedurende 2007, maanden lang naar voren gebrachte zorgen van ondergetekende over het functioneren van het bureau en de medewerkers.

Dit bestuur heeft welbewust gekozen voor een bepaalde strategie en beleid. Dat staat hen natuurlijk vrij, maar dan moet men ook niet verbaasd zijn, als er kritiek losbarst en de leden een andere koers gaan verlangen. Ik hoop daarom van harte dat de in gang gezette beweging de NVB weer DE beroepsverenging maakt waar we met z’n allen behoefte aan hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Lourense Das

Meles Meles SMD

http://www.smd.meles.nl

smd@meles.nl

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.